Kanalizační přípojky splaškové

 • Gravitační na hlavní řad splaškové nebo smíšené kanalizace.
 • Čerpací stanice odpadních vod.
 • Čistírny odpadních vod.
 • Tříkomorové septiky s dočištěním zemním filtrem.
 • Bezodtokové betonové nebo plastové jímky.

Naše reference

Dešťovka

Dle platné legislativy, ale i z důvodu nutnosti šetřit pitnou vodou, provádíme dešťové kanalizace zaústěné do akumulačních nádrží s následným využitím dešťové vody ke splachování WC, praní a zálivky zahrady. Hlavním cílem celého systému je přednostně využít dešťovou vodu z akumulační nádrže, v případě že je dešťové vody nedostatek, řídící jednotka předává signál systému dodávky vody z vodovodu. Tímto systémem můžete za rok uspořit více než poloviční množství pitné vody.

Pro nakládání s dešťovými vodami nabízíme tato řešení:

 • Projektová dokumentace pro dotaci z programu “Dešťovka“.
 • Hydrogeologický posudek pro vsakování dešťových vod na pozemku.
 • Návrh vhodné jímky dle parametrů z projektové dokumentace.
 • Realizace vsakovacího zařízení.
 • Dodávka a montáž jímky (včetně filtračního systému pro zpětné využití vody v domě).
 • Dodávka a montáž dešťové kanalizace.
 • Montáž systému pro využití dešťové vody v domě.
 • Propojení a zprovoznění systému a zaškolení uživatele.
 • Zemní práce a případnou likvidaci přebytečné zeminy.

Kontaktujte nás


STAVOŠI s.r.o., Televizní 2618, 756 61 Rožnov p. R.